Kentima Holding AB (publ) – TO 1 B

Kentima Holding AB (publ) genomförde under juni 2015 en företrädesemission. Efter slutregistreringen av emissionen uppgick totalt antal aktier i bolaget till 25 816 569 (varav 999 998 A-aktier). I samband med emissionen utgavs också 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Teckningsperioden var under perioden från och med den 15 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016 och är därmed avslutad.

 
Kentima Holding AB (publ) tillförs 3,6 mnkr via lösen av teckningsoptioner

Utfallet blev att det totalt tecknades 3 345 542 nya B-aktier med stöd av teckningsoptionen och Bolaget tillförs därmed totalt 3 680 096,20 kronor före emissionskostnader om c:a 300 000 kronor. Det innebär att c:a 72 procent av samtliga TO 1 B utnyttjades för att teckna nya B-aktier. Antalet aktier i Kentima Holding AB (publ) kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 29 162 111 aktier (varav 999 998 A-aktier) och aktiekapitalet kommer att öka med 371 726,885172 kronor från 2 868 507,641961 kronor till 3 240 234,527133 kronor. 
 
De nya aktierna bokförs som Kentima Holding IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av november 2016.

Pressrelease - Kentima Holding AB (publ) tillförs 3,6 mnkr via lösen av teckningsoptioner (pdf) >>

 

 

INFORMATION OM TECKNINGSOPTIONER TO 1 B MED LÖSEN UNDER OKTOBER 2016

Villkor för TO 1 B:
En (1) teckningsoption Kentima Holding TO 1 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Kentima Holding.

Lösenperiod:
Lösenperioden för Kentima Holdings teckningsoption TO 1 B löper mellan 15 oktober – 31 oktober 2016.

Lösenkurs:
Enligt villkoren för teckningsoption TO 1 B ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio bankdagar som slutar tio bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 1,10 kronor och högst 2,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 1,10 kronor.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B, direktregistrerade innehavare:
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Kentima Holding TO 1 B, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast måndagen den 31 oktober 2016. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 31 oktober 2016, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel:
Här finner du anmälningssedel (pdf)>>

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 B, förvaltarregistrerade innehavare:
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner TO 1 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 31 oktober 2016, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Handel med Kentima Holding TO 1 B:
De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 1 B rekommenderas att sälja dem på First North så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna istället. Teckningsoptionen Kentima Holding TO 1 B handlas på First North till och med torsdagen den 27 oktober 2016. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Leverans av nya aktier:
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Kentima Holding IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av november 2016.

ISIN-kod Kentima Holding TO 1 B:
ISIN-kod för Kentima Holding TO 1 B är SE0007185806.

Fullständiga villkor för Kentima Holding TO 1 B:

Fullständiga villkor för Kentima Holding TO 1 B finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för Kentima Holding upprättade i samband med företrädesemissionen i juni 2015 
Memorandum (pdf) >>


Skatteverkets beslut:
Här kan du ladda ner Skatteverkets beslut om fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier i Kentima Holding AB (publ) och teckningsoptioner avseende företrädesemission 2015 Skatteverkets beslut (pdf) >>
 
 
 

Kontaktuppgifter för eventuella frågor:
Kontaktuppgifter till Kentima Holding respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner:

Kentima Holding kontaktuppgifter
Telefon: 046 – 25 30 40
E-post: info[at]kentima.com

Aktieinvest kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 506 517 95
E-post: emittentservice[at]aktieinvest.se