Kraftfulla funktioner för ett professionellt resultat

LArm och händelser
WideQuick innehåller en larmfunktion som minimerar störningar i produktionen. Larmen konfigureras och ett skript kan avgöra när ett larm ska aktiveras. Larmen kan delas upp i grupper som kan få egna egenskaper. Varje larm blir en egen variabel som går att använda i övrig logik. För händelser som inte är av larmkaraktär finns en funktion för händelseloggning och presentation av händelser.
historik och trender
WideQuick kan registrera utvald information från anläggningen och lagra värdena i en loggningsenhet. Beroende på licensnivå kan WideQuick innehålla ett obegränsat antal loggningsenheter och därefter presentera den lagrade historiken. Signalerna som presenteras kan hämtas från en eller flera loggningsenheter. Trendobjektet gör det möjligt att grafiskt presentera hur ett värde förändras utan att det måste lagras i en loggningsenhet.
databaskommunikation
WideQuick Runtime kan kommunicera med ODBC-datakällor. Detta ger tillgång till nästan alla databaser på marknaden. Frågor till databasen kan ställas synkront eller asynkront och resultatet kan sedan användas i skriptmotorn för att därefter till exempel lagras i WideQuick Datalager. Databaskopplingarna kan även användas när historisk data ska loggas till databaser. WideQuick Runtime delar automatiskt med sig av sina databasanslutningar till sina klienter. Detta gör att klienterna kan ställa sina SQL-frågor precis som om de hade en egen, lokal databaskonfiguration. Vilket effektivt eliminerar behovet av att sätta upp besvärliga och tidskrävande databaskonfigurationer som ska fungera över nätverket.
Script och datalager
WideQuick innehåller ett skriptspråk som gör att integratören enkelt kan utöka funktionaliteten i HMI/SCADA-system med fler avancerade funktioner. Skriptspråket finns även tillgängligt för att utföra matematiska och logiska beräkningar i alla former av dynamik. Skripten kan exekveras i olika situationer i WideQuick Runtime, till exempel som resultat av en händelse eller kontinuerligt i dynamik och schema.


Det finns stora möjligheter att detaljanpassa HMI/SCADA-systemet efter anläggningens specifika behov. Genom ett stort antal kraftfulla funktioner kan integratören snabbt utveckla applikationen med professionella resultat.
språkstöd
WideQuick Designer innehåller ett verktyg för att extrahera text som finns i ett projekt och samla den i översättningsfiler. Det finns även en inbyggd funktionalitet för att direkt hantera översättningar till de språk som önskas.
Enhetskonvertering
WideQuick innehåller en funktion som gör det möjligt för operatören att när som helst byta mellan olika enhetssystem. Projekt kan inledningsvis byggas upp med SI-systemet och US-enheter och därefter är det enkelt att lägga till flera enhetssystem.
Säkerhet och privilegier
För att utvalda delar av systemet endast ska kunna användas av behörig personal finns flera säkerhetsfunktioner. WideQuick har ett inbyggt säkerhetssystem som är baserat på privilegier och kan därmed struktureras fritt och det finns även stöd för Microsoft Active Directory.
Tabell och listobjekt
Tabell- och listobjektet möjliggör presentation av stora mängder information på ett överskådligt sätt. Man kan även låta användaren redigera informationen.
Recepthantering
WideQuick gör det enkelt att lagra recept i en databas eller i en intern variabel. Den inbyggda receptguiden hjälper integratören att snabbt komma igång med recepthantering och skapa en bra struktur.
Diagram
Diagramobjekten ger möjlighet att grafiskt presentera värden i form av staplar och linjer. Objekten är flexibla och i WideQuick Designern har man stora möjligheter att anpassa objekten.
Schema
Med funktionen schema är det enkelt att automatisera återkommande uppgifter och händelser. Det är möjligt att schema-lägga funktioner så att de utförs regelbundet enligt önskade tidsintervaller.
ActiveX-objekt
WideQuick innehåller en ActiveX- behållare, vilket innebär att man kan bädda in valfri ActiveX-komponent i sin presentation. Det går även att använda COM-komponenter, som dessutom kan utnyttjas av skriptmotorn.
HTML-objekt
WideQuick innehåller en HTML-läsare med stöd för HTML-dokument och kommunikation med webbservrar. Det finns även stöd för andra webbrelaterade teknologier till exempel att köra JavaScript från en webbsida.
Ethirisobjekt
WideQuick kan ansluta sig direkt till en eller flera Ethiris VMS-servrar och därefter presentera information och livebilder i WideQuick Runtime, WideQuick Remote och WideQuick Web Client.