Smarta analysverktyg

WideQuick BMS innehåller ett antal analysfunktioner för att underlätta både systemintegratörens och operatörens arbete och som kan användas för bland annat felsökning, igångkörning av olika system och injustering av reglerkretsar. Nedan presenterar vi två analysverktyg som finns i WideQuick BMS HMI: Trendanalys, Reglerkretsanalys samt ett tredje verktyg som återfinns i WideQuick BMS SCADA och används för Larm- och händelseanalys.

Trendanalys
WideQuick BMS trendanalysobjekt används för att snabbt visa och jämföra olika trendkurvor. För att presentera och jämföra olika värden för den aktuella givaren eller komponenten, behöver bara variabelsuffixet anges på valfri rad. Motsvarande sak går att göra för att presentera trendkurvor från andra komponenter på samma system eller på ett annat system genom att ange den avvikande delen av variabelnamnet. Det går att komma åt samtliga variabler i datalagret.
Reglerkretsanalys
Analysverktyget presenterar i klartext hur mycket mätvärdet avviker från börvärdet för en given tidsperiod. Verktyget är lättanvänt och operatören väljer reglerkrets (från en lista över fastighetens samtliga reglerkretsar), tidsperiod och startar sedan analysen. En fördelningskurva visar hur mätpunkterna fördelas under perioden, en traditionell trendkurva visar börvärdet i förhållande till mätvärdet och en energistapel visar om reglerkretsen uppfyller det specificerade kravet.Larm- och händelseanalys
Funktionen för larm- och händelseanalys ger en samlad bild över den anslutna fastighetens larm- och händelsehistorik. Samtliga fastigheter (WideQuick BMS-anläggningar) kan anslutas till systemet via en databaskoppling och därefter analyseras via det intuitiva gränssnittet. Genom att titta på händelser och larm tillsammans med stora sorterings- och filtreringsmöjligheter kan grundorsaken till ett problem i anläggningen lättare identifieras. Finns det ett samband mellan olika fastigheter, t.ex. ett strömavbrott i ett visst område, eller var det ett handhavande fel som orsakade problemet? Eller kanske man vill identifiera hur ofta en viss typ av utrustning felat. Öppenheten betyder att potentialen är stor.