Nyheter i WideQuick BMS, version 6.0

Nytt i BMS

WideQuick BMS (Building Management System) är ett fastighetssystem som ger systemintegratörer möjlighet att effektivt skapa framtidssäkra övervakningssystem till alla typer av fastigheter. WideQuick BMS ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare ett unikt system som är enkelt att använda, samtidigt som det ger användaren stöd och motivation att köra sin anläggning på ett energisnålt sätt och öka komforten för hyresgästerna.

I WideQuick BMS 6.0 bygger vi på tidigare versioner med ännu mera avancerade funktioner. Vi fortsätter att fokusera på ökad Runtime funktionalitet, exempelvis ett nytt navigeringssystem som användaren kan konfigurera, anpassa och ändra i WideQuick Runtime.

Läs vidare för att få veta mer om dessa och flera andra nyheter i WideQuick BMS 6.0. 
En projektupplösning passar flera skärmupplösningar (BMS)
WideQuick BMS 6.0 finns i ett högupplöst projekt som passar till H511, H516L och H516H samt H521. Fördelarna med detta är att administrationen och portabiliten förenklas eftersom processbilder enkelt kan flyttas mellan olika projekt med olika Runtime upplösningar.


Nytt intuitivt navigeringssystem (BMS)
I WideQuick BMS 6.0 introduceras ett intuitivt ikonbaserat navigeringssystem som är 100 % konfigurerbart i Runtime miljö. Det nya navigeringssystemet erbjuder möjligheten för systemintegratören att leverera en skräddarsydd användarupplevelse, med egna ikoner och bilder, som skapar ett unikt menysystem.


Energirapporter fungerar i webb- och Remote-klienter (BMS)
Som tidigare nämnt har rapportmodulen utökats med flera rapportperioder. Samtidigt har möjligheten att presentera rapporter på fjärrklienter (WideQuick Remote Client och Web Client) lagts till. Detta innebär att operatörer kan titta på rapportdata ifrån alla typer av klienter. Rapportmodulen fungerar likadant i samtliga miljöer.


NY ’ZOOM TILL LARMANDE OBJEKT’ FUNKTIONALITET (BMS)
På stora anläggningar exempelvis sjukhus, kan det vara tidskrävande att lokalisera och åtgärda larm som inträffar. Via ett klick i åtgärdskolumnen för larmobjektet navigeras användaren till den arbetsvyn där objektet är placerat och objektet zoomas in för att användaren skall få en bättre översikt.


Nytt kvalitetssäkrande analysverktyg (BMS)
Många beställare ställer prestationskrav i sina upphandlingar och det pratas mycket om en fastighets totala energiförbrukning. Men den minsta beståndsdelen i ett fastighetssystem är en enskild reglerkrets. Det nya analysverktyget använder statistisk analys, t.ex. standardavvikelseberäkning, och presentationsverktyg som fördelningskurvor som ett kvitto på leveranskvalitén.


Runtime språkval: svenska och engelska (BMS)
Möjligheten att växla mellan engelska och svenska är nu inkluderad i WideQuick BMS. Om man önskar bygga vidare med ytterligare språk och/eller översättning av egna arbetsvyer kan det enkelt uppnås genom att lägga till flera språk under Språk i WideQuick Designer och sedan uppdaterar filerna under Översättningar med statiska texter. Dynamiska texter får läggas till i arbetsvyn Translation.kvie.


Väderprognosen fungerar i Remote Client (BMS)
Fr.o.m. WideQuick BMS 6.0 kan väderprognosen presenteras i WideQuick Remote Client. Väder-data hämtas från SMHI:s webbtjänst som sedan presenteras i en grafisk 24-timmarsprognos innehållande temperatur, väder och vind.


Ny popup-dialog - Styrkurva Tid (HVAC, BMS)
En styrkurva med upp till 10 brytpunkter. X-värdena motsvarar tidpunkter mellan 00:00 och 23:59. Tiden lagras som heltal mellan 0 och 2359. Börvärdet för X-värden är den aktuella tidpunkten.


Uppdaterad popup-dialog Manöver (HVAC, BMS)
Manöver – popup-dialogen har blivit ännu mer dynamisk. Värde som motsvarar manöverlägena Auto/Till/Från och vilka taggar de är kopplade till kan konfigurera globalt samt via enskilda objekts egenskaper. Värde som motsvarar styrsignalen Auto/Manuell kan konfigureras globalt samt via enskilda objekts egenskaper. Det betyder t.ex. att Auto/Till/Från kan motsvaras av värdena 0/1/2 för ett objekt och 3/2/1 för ett annat.


Uppdaterad popup-dialog Tidkanal (HVAC,BMS)
Tidkanal popup-dialogen har fått bättre presentation av tid. Tiden visas nu med inledande nolla och med kolon som avgränsare mellan timmar och minuter. T.ex. visas tidpunkten 7:15 nu som 07:15. Tidigare visades den som 715. Ännu värre var det med klockslag mellan midnatt och 1:00. Kl. 0:15 visades tidigare som 15 men nu som 00:15.


Fler skärmtangentbord (HVAC, BMS)
Det finns nu fler skärmtangentbord att välja mellan. De nya tangentborden har samma layout som de gamla men är större, 150% och 200%.


Uppdatering energirapport (HVAC, BMS)
Vid val av variabler att logga i energirapporten visas nu även variabelns beskrivning vilket gör det mycket lättar att välja rätt.


Utökade energirapporter: Dygns- & veckorapporter (HVAC, BMS)
Månadsrapportmodulen som lanserades i WideQuick BMS 5.0 har utökats i WideQuick BMS 6.0. Modulen har kompletterats med dygns- och veckorapporter. Rapportmodulen gör det enkelt att snabbt kontrollera och följa upp energiåtgången i fastigheten.


Popup-dynamik fungerar med interna variabler (HVAC, BMS)
Dynamiska popup-fönster är en central del i WideQuick BMS konceptet som ger användaren snabbt tillgång till relevant information och anläggningsstyrning. Detta har nu utökats till interna variabler vilket innebär att värden som hamnar utanför datalagret kan, via skript, mappas till interna variabler och presenteras i popup-fönstren precis som externa variabler.


Förbättrad historikhantering (HVAC, BMS)
Hantering och presentation av historisk data har förenklats och fått ett nytt utseende. Det krävs inte längre en konfigurering i WideQuick Designer för att presentera Historik i Runtime. Komponenthistoriken är tillagd som en flik på det dynamiska popup-fönstret, systemhistoriken nås via en ikon på respektive systembild.


Nytt bibliotek för energiuppföljning (HVAC, BMS)
Ett nytt bibliotek som underlättar visualisering av energianvändning har lagts till. Biblioteket innehåller tre olika energistapelobjekt – en symbol som de flesta är bekanta med - och genom att använda den kan man ge användaren en tydlig uppfattning om en utrustnings prestanda.


Ny ’navigera till larmande system’ funktionalitet (HVAC)
På stora anläggningar exempelvis sjukhus, kan det vara tidskrävande att lokalisera och åtgärda larm som inträffar. Via ett klick i åtgärdskolumnen för larmobjektet navigeras användaren till den arbetsvyn där objektet återfinns.