Uppföljning och kvalitetssäkring med analysverktyg

WideQuick BMS Fastighetsautomation

Kvalitetssäkrad leverans med reglerkretsanalys. Det pratas mycket om en fastighets totala energiförbrukning men den minsta beståndsdelen i ett fastighetssystem är en enskild reglerkrets.

Är regleringen suboptimal kommer den totala energiåtgången vara suboptimal. WideQuick BMS analysverktyg använder sig av statisk analys av historisk data för att ge systemintegratören och fastighetsförvaltaren en klar bild över optimeringsnivån.

Analysverktyget presenterar i klartext hur mycket mätvärdet avviker från börvärdet för en given tidsperiod. Verktyget är lättanvänt och operatören väljer reglerkrets (från en lista över fastighetens samtliga reglerkretsar), tidsperiod och startar sedan analysen. En fördelningskurva visar hur mätpunkterna fördelas under perioden, en traditionell trendkurva visar börvärdet i förhållande till mätvärdet och en energistapel visar om reglerkretsen uppfyller det specificerade kravet.

Historiska mätvärden
WideQuick lagrar önskade mätvärden och annan information från anläggningen i en loggningsenhet. Den lagrade historiken kan därefter visas i användargränssnittet, där det finns möjlighet att jämföra och analysera den lagrade informationen. Trendobjektet gör det möjligt att grafiskt presentera hur ett värde förändras utan att det måste lagras i en loggningsenhet. Den senaste versionen ger användaren omfattande anpassningsmöjligheter i Runtime-miljön.
Trendanalys
WideQuick BMS trendanalysobjekt används för att snabbt visa och jämföra olika trendkurvor. För att presentera och jämföra olika värden för den aktuella givaren eller komponenten, behöver bara variabelsuffixet anges på valfri rad. Motsvarande sak går att göra för att presentera trendkurvor från andra komponenter på samma system eller på ett annat system genom att ange den avvikande delen av variabelnamnet. Det går att komma åt samtliga variabler i datalagret.
Rapporter och statistik
WideQuick BMS innehåller en programmodul för att analysera energianvändning som kan visa data i diagram- och tabellform. Ett enkelt sätt att skapa användbara och snygga rapporter är att lagra önskad information i CSV-format. Därefter kan informationen från CSV-filerna enkelt importeras till t.ex. Microsoft Excel, eller annat program med stöd för CSV. Informationen sammanställs i Excel till en rapport med önskat utseende med texter, värden, diagram o.s.v.

Success Stories